بازسازی خانه مسکونی، تهران، فرمانیه

بازسازی خانه مسکونی، تهران، فرمانیه

نظارت عالی و مدیریت اجرا بازسازی خانه مسکونی، تهران، فرمانیه

کارفرما:آقای غروی

1391تاریخ اتمام: شهریور

350 مساحت: متر مربع

تصاویر قبل از بازسازی

renew farmanie 1

renew farmanie 2

renew farmanie 3

تاریخ:

12 فروردين 1396

Title:

بازسازی خانه مسکونی، تهران، فرمانیه

مجموعه:

بازسازی

مرامنامه آتلیه معماری آفرینش

همکاری با اساتید و متخصصان

انجام تحقیقات و استفاده از فناوری به روز

ارائه خدمات با حداکثر کیفیت علمی و فنی